Disclaimer

Afstand van aansprakelijkheid

Deze website is ontwikkeld door Caleidoscopia vzw ondernemingsnummer 0823.390.438. Het algemeen e-mail adres is: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Algemeen

Deze website wordt u ter beschikking gesteld onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in deze contractuele bepalingen ("algemene gebruiksvoorwaarden"). Door uw toegang tot en gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Wijzigingen

Caleidoscopia vzw behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Caleidoscopia vzw en haar activiteiten. Alhoewel Caleidoscopia vzw zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Caleidoscopia vzw niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Caleidoscopia vzw een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Niets in deze website mag beschouwd worden als een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.

Virussen en computermisdrijven

Caleidoscopia vzw onderneemt al het mogelijke om zijn website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Caleidoscopia vzw heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Caleidoscopia vzw instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen samenwerking tussen Caleidoscopia vzw en de exploitanten van deze sites.

Indien u een hyperlink vanaf uw eigen website naar deze website wil creëren, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Afstand van aansprakelijkheid

De informatie die de website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp van wijzigingen. De informatie die de website bevat is niet contractueel bindend.

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Caleidoscopia vzw in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van - doch niet beperkt tot - verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking, informatie of inhoud van de website, virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven of de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Caleidoscopia vzw of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien u niet kan instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Caleidoscopia vzw of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Caleidoscopia vzw.

Bescherming van de privacy

Bekijk de sectie 'Privacy policy' op de Caleidoscopia vzw-website.

Anti-spamming politiek

Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Caleidoscopia vzw laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatie of publicitaire mails aan zijn gebruikers.

Netiquette

Caleidoscopia vzw leeft de Gedragscode, goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association) na. Goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association). ISPA België SBL/VZW is opgericht om de belangen van de Internetproviders in België te verdedigen en het Internet in België te bevorderen. De Gedragscode is een verzameling van algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die ontwikkeld werden door de Internetgebruikers, en is bekend onder de naam Netiquette. De gebruiker verklaart deze regels te kennen. (http://www.ispa.be).

Dit houdt in dat Caleidoscopia vzw het recht heeft om onmiddellijk de toegang te ontzeggen zonder rechterlijke tussenkomst indien de gebruiker de Gedragscode niet respecteert bv. bij crimineel gebruik van de websites.

Gebruik van dienst

De gebruiker verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden, de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Caleidoscopia vzw of derden, geen gebruik te maken om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden, de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen en geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. Caleidoscopia vzw behoudt zich het recht voor bij de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgisch of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De rechtbanken van Brussel hebben de bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Klachten

Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van het netwerk van Caleidoscopia vzw kunnen gemeld worden per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hikkies                                                                                                                      

Postbus 3

3010 Kessel-Lo 

info@hikkies.be

 

Hikkies is een project van VZW Caleidoscopia in samenwerking met

Vlaams Fonds voor de Letteren.